cap3-v:aKx.Times New RomanXP unbenannt117SxVCX C>  >>'Times New RomanF>(.capella3Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(S>>C>2S>>G>2S>>D>6S>>A>6S>>E>-S>>B>2S> {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1031{\fonttbl{\f0\froman\fprq2\fcharset0 Arial Black;}{\f1\froman\fprq2\fcharset0 Times New Roman;}} {\colortbl ;\red0\green0\blue0;} \viewkind4\uc1\pard\cf1\b\f0\fs42 Schweden un Spanien\cf0\b0\f1\fs24 \par } @Schwe@den@un@Spa@nienC>Sd>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@un@Mau@re@ta@nien,C><d>dd<>F>(Q><d>C>2Q>dd>G>2Q>d<d">D>6Q><dHdI>A>6Q><drd>E>-Q>odG>B>2Q>irons>F>_spawnve>C>posixs>G>ib\os.py>D>  >A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@weer@ik@doar@KC>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@nigC>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS>7{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1031{\fonttbl{\f0\froman\fprq2\fcharset0 Times New Roman;}} \viewkind4\uc1\pard\f0\fs16 T+M: C.M.Bellman, Platt: G\'fcnther Belllmann \par } @unSx VCX C>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@har@ik@deiB>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@MachtC>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@Al@ler@lai@Saa@ken@kunn@ick@denn@ma@kenSx VC X C>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@harr@ne@Prin@zesC>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@sinC>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>~>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@biC>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@Dag@un@biB>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@Nacht.Sx VC X C>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@Cham@pagner@tounB>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@Drinkn@unC>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@nie@wie@terB>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS>>>F>(Q>F-moll>>C>2Q>P-moll>>G>2Q>P-moll>>D>6Q>T-moll>>A>6Q>T-moll>>E>-Q>K-moll>>B>2Q>P-moll>>F-moll>>C-moll>>G-moll>>D-moll>>A-moll>>E-moll>>B-moll>>F>(wS>F-moll>>C>2wS>P-moll>>G>2wS>P-moll>>D>6wS>T-moll>>A>6wS>T-moll>>E>-wS>K-moll>>B>2wS>P-moll@din@kenSx VCX C>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS>S5 {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1031{\fonttbl{\f0\froman\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\colortbl ;\red0\green0\blue0;} \viewkind4\uc1\pard\cf1\f0\fs42 1. Schweden un Spanien un Mauretanien, \par weer ik doar K\'f6nig un har ik dei Macht - \par Allerlai Saaken kunn ik denn maaken, \par harr ne Princessin bi Dag un bi Nacht. \par Champagner toun Drinken un nie wieter-dinken \par un St\'fc\'fcrn noch betahlen? Dat weer ja gelacht! \par \par 2. Morgens bien Upstahn fangt schon Musik an, \par tain Musikanten haalt uns uutn Bett. \par Dat makt uns kein Kummer, toun Freust\'fcck gifft Hummer, \par wi h\'e4bt ja Moneten wie't sonst keiner h\'e4tt. \par Tain G\'e4nge bien \'c4ten, un Kaffee nicht verg\'e4ten. \par Prost up dei Gesundhait singt wi in'n Duett. \par } @un@Strn@nochC>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@be@taln?@DatC>>>F>(Q>FppTimes New Roman7>>C>2Q>Pp7>>G>2Q>Pp7>>D>6Q>Tp7>>A>6Q>Tp7>>E>-Q>Kp7>>B>2Q>Pp7>>F>%p7>>C>/p7>>G>/p7>>D>3p7>>A>3p7>>E>*p7>>B>/p7>>F>(wS>Fp7>>C>2wS>Pp7>>G>2wS>Pp7>>D>6wS>Tp7>>A>6wS>Tp7>>E>-wS>Kp7>>B>2wS>Pp7@weer@ja@geC>>>F>(Q>>C>2Q>>G>2Q>>D>6Q>>A>6Q>>E>-Q>>B>2Q>>F>>C>>G>>D>>A>>E>>B>>F>(wS>>C>2wS>>G>2wS>>D>6wS>>A>6wS>>E>-wS>>B>2wS@lacht!Z