cap3-v:acGnther Schttiger Freesienweg 42 22395 Hamburg Tel. 040 / 60 01 31 27 G.Schaettiger@hamburg.de+fr Hedo Hollands Liedersammlung Juni 2005Kx .Times New RomanXPMelodie17 >lZ >6" Chord SymbolsA>E>B>F>C>G>D>A>E>H>F#>C#> >A7>E7>B7>F7>C7>G7>D7>A7>E7>H7>F#7>C#7>T >A0>E0>B0>F0>C0>G0>D0>A0>E0>H0>F#0>C#0> >a>e>e>f>c>g>d>a>e>h>f#>c#> >a7>e7>e7>f7>c7>g7>d7>a7>e7>h7>f#7>c#7DurDur7 vermindertmollmoll7B>z +(#"Arial+gesetzt mit Capella von Gnther SchttigerSxBVC ."Futura MdCn BTXB>z>" Arial BlackDe Dag beginnt@1.DeB >@.m`d>lZ >A>E>B>F>C>G>D>A>E>H>F#>C#@Dag@be@ginnt,@deB ><d@Wul-@ken@treckn,@unA>lZ >A>E>B>F>C>G>D>A>E>H>F#>C#@lieB>bText und Musik: Hedo Holland@senSxB VC X@kmmt@deA> >A7>E7>B7>F7>C7>G7>D7>A7>E7>H7>F#7>C#7PDag.A>lZ >A>E>B>F>C>G>D>A>E>H>F#>C#@VunB >0.^rPd>lZ >A>E>B>F>C>G>D>A>E>H>F#>C#@Kaf@feA>lZ >A>E>B>F>C>G>D>A>E>H>F#>C#@duft@isB >0.^rPd>lZ >A>E>B>F>C>G>D>A>E>H>F#>C#@vull@deSxB V1C  XA>lZ >A>E>B>F>C>G>D>A>E>H>F#>C#>ঀ {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1031{\fonttbl{\f0\froman\fprq2\fcharset0 Arial;}} {\colortbl ;\red0\green0\blue0;} \viewkind4\uc1\pard\fi-398\li398\tx398\cf1\f0\fs35 1.\tab De Dag beginnt, de Wulken treck'n un liesen k\'fcmmt de Dag. \par \tab Vun Kaffeeduft is vull de Luft. De Dag beginnen mag. \par \par 2. De S\'fcnn geit op de Wulken treck'n, de Hewen is frie un klar \par bien Freulichsien un S\'fcnnenschien. De Morgen is nu da. \par \par 3. De S\'fcnn geit op, de Wulken treck'n, de bunten Blomen bleuh'n. \par De Nacht mutt gahn, de Dach f\'e4ngt an. De Summer, mien Summer is scheun. \par \par 4. = 1. \par } @Luft.@De@Dag@beB >4d> >A7>E7>B7>F7>C7>G7>D7>A7>E7>H7>F#7>C#7@gin@nenA>lZ >A>E>B>F>C>G>D>A>E>H>F#>C#Pmag.Z